Služby
Medicínské centrum Praha
Mikrobiom

Recepce
pondělí–pátek
7:30–17:00 hodin

Ordinační hodiny
pondělí–pátek
7:30–18:00 hodin

Příjem vzorků
pondělí–čtvrtek
8:00–12:00 hodin

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění (dále jen „GDPR“) jsme povinni informovat Vás jako subjekt údajů (dále jen „Klient“) o způsobu zpracování Vašich osobních údajů v Medicínském centru Praha s.r.o. (dále jen „Správce“).

Správce a Klient uzavřeli Smlouvu o poskytování služeb vyšetření v rámci projektu Zdravá stolice.

V rámci tohoto právního vztahu bude Poskytovatel zpracovávat osobní údaje klienta v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

Realizace smluvního vztahu:

Toto zpracování je nezbytné pro plnění Smlouvy, jejíž smluvní stranou je Klient. Zpracování osobních údajů klienta se provádí na základě zákonného zmocnění uvedeného v čl. 6, odst. 1, GDPR.

Na základě tohoto zmocnění není Správce povinen vyžadovat po Klientovi jeho souhlas se zpracováním osobních údajů.

Správce osobních údajů:

Medicínské centrum Praha s.r.o., se sídlem Mezi Vodami 205/29, 143 00 Praha 4, IČ: 25032119, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 116020.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů v případě vytvoření uživatelského účtu v on-line objednávacím systému:

 • jméno a příjmení,
 • rok narození
 • doručovací (fakturační) adresa,
 • emailová adresa,
 • telefon.

Účel zpracování poskytnutých údajů:

Tyto údaje jsou zpracovávány za účelem vytvoření objednávky vyšetření v rámci projektu Zdravá stolice a zasílání obchodních sdělení podle Z. 480/2004 Sb.

Doba, po kterou budou poskytnuté osobní údaje uloženy:

Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu 5 let.

Zpracovatelé osobních údajů:

 • Synlab czech s. r. o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, za účelem provedení laboratorního vyšetření.
 • Vidia-Diagnostika, spol. s r. o., Generála Janouška 902, 198 00 Praha 9, za účelem provedení laboratorního vyšetření.
 • Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Moskevská 15, PSČ 400 01, IČ: 71009361, zdravotnické zařízení, příspěvková organizace Ministerstva zdravotnictví České republiky, za účelem provedení laboratorního vyšetření.
 • Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN Praha a 1. LF UK – laboratoř STD, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, se sídlem Praha 2, U Nemocnice 2, PSČ 128 08, IČ: 00064165, příspěvková organizace Ministerstva zdravotnictví České republiky, za účelem provedení laboratorního vyšetření.
 • V případě anonymní objednávky laboratorního vyšetření jsou Vaše osobní údaje pseudonymizovány.

Vaše práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů:

 • Subjekt údajů má podle čl. 15 GDPR právo na přístup k osobním údajům, které se ho týkají, podle čl. 16 GDPR právo požadovat po správci opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, podle čl. 17 GDPR právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají. Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování osobních údajů subjektu údajů v případech vyjmenovaných v čl. 18 GDPR. Subjekt údajů má právo požadovat, aby ho správce informoval o příjemcích osobních údajů podle čl. 19 GDPR. Správce neprovádí zpracování osobních údajů automatizovaně, právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR se proto neuplatní.
 • Podle čl. 21 GDPR má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, jde-li o zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci podle čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR.
 • Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Poštovní adresa: ÚOOÚ, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mailová adresa: posta@uoou.cz, ID datové schránky: qkbaa2n.

Správce nepředává ani nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

V případě Vašich dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů v Medicínském centru Praha s.r.o. se, prosím, obracejte na pověřence pro ochranu osobních údajů Medicínského centra Praha s.r.o. Kontaktní údaje: info@mc-praha.cz.