Služby
Medicínské centrum Praha
Mikrobiom

Recepce
pondělí–pátek
7:30–17:00 hodin

Ordinační hodiny
pondělí–pátek
7:30–18:00 hodin

Příjem vzorků
pondělí–čtvrtek
8:00–12:00 hodin

Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PROJEKTU ZDRAVÁ STOLICE

(dále jen „VOP“)

společnosti Medicínské centrum Praha s.r.o., IČ: 250 32 119, se sídlem Praha 4, Mezi Vodami 205/29, PSČ: 143 00, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 116020 (dále jen „Poskytovatel“), tel.: 270 003 562/564, e-mail: info@mc-praha.cz

I. Poskytování služeb projektu Zdravá stolice

Poskytovatel, Medicínské centrum Praha s.r.o. (dále jen „Poskytovatel“), je nestátní zdravotnické zařízení s oprávněním k poskytování zdravotních služeb. Poskytovatel zajišťuje Klientům/Klientkám (dále v obou případech jen jako „Klient“) na jejich žádost služby vyšetření střevního mikrobiomu, nehrazené z veřejného zdravotního pojištění, spočívající ve zprostředkování testování biologického materiálu (stolice) Klienta ve smluvních akreditovaných laboratořích Poskytovatele, v rozsahu, který si Klient sjedná prostřednictvím objednávkového formuláře, a v předání výsledků vyšetření stolice osobně v odběrovém místě nebo e-mailem (dále jen „vyšetření“).

II. Uzavření smlouvy

Smlouva o poskytování služeb vyšetření mezi Poskytovatelem a Klientem je uzavírána použitím prostředků komunikace na dálku. Klient odsouhlasením VOP na objednávkovém formuláři na webových stránkách projektu (www.zdravastolice.cz) prohlašuje, že je plně způsobilý k právním úkonům, je zletilý a není si vědom překážek, které by mu bránily v uzavření takové smlouvy.

Nabídka Poskytovatele je uvedena na internetových stránkách, Klient přijímá nabídku odesláním objednávkového formuláře. Následně e-mailem od Poskytovatele obdrží zálohovou fakturu s přiděleným identifikačním číslem objednávky (dále jen „ID“), kde je mu sdělena i konečná cena služby vyšetření. ID objednávky slouží rovněž jako variabilní symbol pro platbu a může být po Klientovi vyžadováno i při vyzvednutí výsledků.

Smlouva je uzavřena akceptací objednávky ze strany Poskytovatele s tím, že pokud nedojde ze strany Klienta k úhradě zálohové faktury za službu vyšetření dochází automaticky k zániku smlouvy k prvnímu dni následujícímu po marném uplynutí lhůty splatnosti.  

III. Smluvní laboratoře Poskytovatele

Poskytovatel zprostředkovává testování biologického materiálu Klienta u smluvní laboratoře, která má řádné povolení k takové činnosti, a způsob testování má smluvně zajištěn.

Služby Poskytovatele spočívající v testování biologického materiálu jsou prováděny v laboratoři společnosti:

 1. Medicínské centrum Praha s.r.o., se sídlem Praha 4, Mezi Vodami 205/29, PSČ 143 00, IČ: 250 32 119, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 116020.

IV. Podmínky poskytnutí služeb

Služba vyšetření je Poskytovatelem poskytována v souladu se zákonem 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění. Klient souhlasí s poskytnutím služby vyšetření tím, že přijme nabídku Poskytovatele, dokončí závaznou objednávku a uhradí odměnu Poskytovatele dle objednávky.

Klient je povinen vyčkat na potvrzení termínu vyšetření střevního mikrobiomu ze strany Poskytovatele. Klient souhlasí s tím, že samotnému vyšetření střevního mikrobiomu předchází konzultace s lékařem (vstupní vyšetření). Tato služba je zpoplatněna dle čl. V – Platební podmínky. Vstupní vyšetření je  klient povinen absolvovat ještě před samotným vyšetřením rozboru střevního mikrobiomu  s ohledem na vhodné naplánování vyšetření mikrobiomu tak, aby nebyl výsledek zkreslen exogenními vlivy (zdravotní stav, medikace apod.). Na základě výsledků ze vstupního vyšetření bude klientovi následně doporučeno odpovídající vyšetření střevního mikrobiomu. Klientovi na základě doporučení k vyšetření bude vystavena zálohová faktura na vyšetření střevního mikrobiomu.

Potvrzení termínu pro vstupní prohlídku může být sděleno Poskytovatelem osobně nebo zasláno e-mailem či telefonicky. Pokud nebude Klientovi termín potvrzen, Poskytovatel je oprávněn službu vyšetření neposkytnout.

Klient je rovněž povinen dle § 53 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, před zahájením vyšetření oznámit Poskytovateli případné nakažení virem HIV nebo hepatitidou B či C. Pokud tak neučiní, nárok na poskytnutí služby vyšetření Klientovi zaniká a již uhrazená celková cena za službu vyšetření se nevrací. Důležité upozornění: Dodání odebraného vzorku stolice na adresu Medicínského centra Praha (Mezi Vodami 205/29, Praha 4) musí proběhnout maximálně do 48 hodin od provedení odběru. Poskytovatel se zavazuje zahájit vyšetření ihned po doručení vzorku na adresu laboratoře.

Službu vyšetření Poskytovatel Klientovi neposkytne, pokud:

 • nebyla předem uhrazena vystavená faktura v plné výši za poskytovanou službu vyšetření v souladu s těmito VOP, nebo
 • při úhradě objednávky bezhotovostní platbou neuvedl Klient variabilní symbol pro platbu, nebo
 • nebyl Poskytovatelem potvrzen požadovaný termín doručení vzorku.

V případě nutnosti poskytnutí dalšího vzorku biologického materiálu (stolice), např. kvůli nedostatečnému množství, opakovanému testování kvůli nepřesnostem atd., může být Klient znovu vyzván k odběru. Klient je povinen opakovaný odběr provést, jinak služba nemůže být řádně poskytnuta a nemohou být sděleny informace o výsledcích. Pokud Klient i přes výzvu k opakovanému odběru nedodá Poskytovateli nový vzorek, odměna za službu vyšetření náleží v plné výši Poskytovateli a nevrací se Klientovi.

V případě, že se Klient nedomluví s Poskytovatelem na termínu předání vzorku biologického materiálu do 12 měsíců od okamžiku uzavření smlouvy, nárok Klienta na poskytnutí služby zaniká a Poskytovateli vzniká nárok na odměnu ve výši uhrazené zálohy.

V. Platební a dodací podmínky

Poskytovateli za službu specifikovanou v bodu I těchto VOP přísluší odměna ve výši uvedené ve výzvě k úhradě, skládající se z:

 • ceny vyšetření (26500 Kč), která zahrnuje:
  • cenu vstupního vyšetření (1500 Kč) a
  • vyšetření mikrobiomu (25000 Kč)

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. DPH je účtována v souladu s platnými právními předpisy.

V případě bezhotovostní platby předem na účet Poskytovatele je připsáním platby na účet Poskytovatele pod příslušným variabilním symbolem objednávky (shodným s ID objednávky) sjednáno poskytnutí služby vyšetření Klientovi a objednávka služeb se stává závaznou pro obě smluvní strany.

Po uskutečnění platby obdrží Klient e-mail s potvrzením úhrady služby vyšetření, jehož přílohou bude daňový doklad (faktura).

VI. Informace o výsledcích vyšetření

O závěru vyšetření bude Klient informován e-mailem nejpozději do 60 pracovních dní od doručení vzorku do laboratoře. Výsledky vyšetření budou Klientovi poskytnuty osobně nebo e-mailem, v závislosti na výběru možnosti v objednávkovém formuláři. Po Klientovi může být pro sdělení výsledků požadováno ID objednávky. Převzetí výsledků vyšetření je možné:

 • e-mailem, pouze za splnění následujících podmínek:
  • Klient při objednávání vyšetření zvolil možnost převzetí výsledků e-mailem,
  • Klient poskytl e-mail Poskytovateli,
 • osobním převzetím v odběrovém místě, pokud:
  • Klient výsledky převezme osobně v místě odběru,
  • Klient při objednávání vyšetření zvolil možnost osobního převzetí výsledků.

Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za případnou morální újmu Klienta vyvolanou zasláním výsledků vyšetření.

VII. Odstoupení od smlouvy

Klient má právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy o poskytnutí služby vstupního vyšetření do čtrnácti (14) kalendářních dnů od úhrady ceny za vstupní vyšetření střevního mikrobiomu. Pro dodržení této lhůty je rozhodující, kdy je písemné odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud Klient v jejím průběhu odešle Poskytovateli písemné oznámení, že od smlouvy odstupuje. Pokud již vstupní vyšetření bylo absolvováno cena za službu se nevrací.

Klient má právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy o poskytnutí služby vyšetření mikrobiomu do čtrnácti (14) kalendářních dnů od úhrady vystavené faktury za službu vyšetření mikrobiomu.

V případě, že Klient již dodal vzorek biologického materiálu do laboratoře MCP ve smyslu čl. I. těchto VOP, není možné od smlouvy odstoupit (nelze zrušit objednávku), Poskytovateli vzniká nárok na úhradu celkové ceny služeb laboratorního vyšetření (vyšetření střevního mikrobiomu).

Pokud Klient neodstoupí od smlouvy (nezruší objednávku) ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy (okamžik připsání odměny za služby vstupního vyšetření) na účet Poskytovatele pod příslušným ID objednávky) a zároveň se Klient nedostaví k předem dohodnutému termínu vstupního vyšetření nárok na poskytnutí vstupního vyšetření Klientovi zaniká, již uhrazená celková cena za vstupní vyšetření se nevrací, a Poskytovateli vzniká nárok na odměnu ve výši uhrazené ceny služeb vstupního vyšetření.

V případě odstoupení od smlouvy ze strany Klienta vrátí Poskytovatel peněžní prostředky přijaté od Klienta do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy.

Poskytovatel Klientovi vrátí částku bezhotovostně na účet, ze kterého byla celková cena Klientem odeslána. V případě, že Klient zvolil při objednávce možnost platby hotově při převzetí odběrové sady, je povinen sdělit Poskytovateli číslo svého účtu. Pro dodržení 14denní lhůty je rozhodující datum zadání příkazu k úhradě Poskytovatelem.

Odstoupení od smlouvy (zrušení objednávky) není možné po uplynutí 14denní lhůty od úhrady vystavené faktury za vyšetření střevního mikrobiomu, nebo pokud Klient odebral vzorky svého biologického materiálu do odběrové zkumavky a dodal zpět na adresu Poskytovatele. Poskytovateli v tomto případě vzniká nárok na úhradu objednané ceny vyšetření.

VIII. Ochrana osobních údajů

V souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění jsme povinni Vás informovat o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny. Tyto informace jsou uvedeny v příloze č. 1 těchto Všeobecných obchodních podmínek.

IX. Zvláštní ujednání

Klient souhlasí se zasíláním potřebných informací souvisejících se službami Poskytovatele na e-mailovou adresu. Objednávky včetně VOP jsou Poskytovatelem archivovány v elektronické podobě a nejsou veřejně přístupné. Poskytovatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu VOP (Všeobecné obchodní podmínky projektu Zdravá stolice). Na Klienta se vztahují VOP platné v době, kdy provádí objednávku služeb prostřednictvím objednávkového formuláře na internetových stránkách Poskytovatele.

V Praze dne 09.12.2021

Příloha č. 1 Všeobecných obchodních podmínek projektu Zdravá stolice:
Informace o zpracování osobních údajů