Služby
Medicínské centrum Praha
Mikrobiom

Recepce
pondělí–pátek
7:30–17:00 hodin

Ordinační hodiny
pondělí–pátek
7:30–18:00 hodin

Příjem vzorků
pondělí–čtvrtek
8:00–12:00 hodin

Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PROJEKTU ZDRAVÁ STOLICE

(dále jen „VOP“)

společnosti Medicínské centrum Praha s.r.o., IČ: 250 32 119, se sídlem Praha 4, Mezi Vodami 205/29, PSČ: 143 00, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 116020 (dále jen „Poskytovatel“), tel.: 270 003 562/564, e-mail: info@mc-praha.cz

I. Poskytování služeb projektu Zdravá stolice

Poskytovatel, Medicínské centrum Praha s.r.o. (dále jen „Poskytovatel“), je nestátní zdravotnické zařízení s oprávněním k poskytování zdravotních služeb. Poskytovatel zajišťuje Klientům/Klientkám (dále v obou případech jen jako „Klient“) na jejich žádost služby vyšetření střevního mikrobiomu, nehrazené z veřejného zdravotního pojištění, spočívající ve zprostředkování testování biologického materiálu (stolice) Klienta ve smluvních akreditovaných laboratořích Poskytovatele, v rozsahu, který si Klient sjedná prostřednictvím objednávkového formuláře, a v předání výsledků vyšetření stolice osobně v odběrovém místě nebo e-mailem (dále jen „vyšetření“).

Poskytovatel nabízí Klientovi 3 základní typy vyšetření:

 • Vyšetření mikrobiomu STANDARD – vstupní lékařské vyšetření, analýza střevního mikrobiomu, výsledná zpráva
 • Vyšetření mikrobiomu STANDARD PLUS – vstupní lékařské vyšetření, analýza střevního mikrobiomu, výsledná zpráva, konzultace s lékařem
 • Vyšetření mikrobiomu KOMPLEX – vstupní lékařské vyšetření, analýza střevního mikrobiomu, výsledná zpráva, konzultace s lékařem, konzultace výsledků s nutričním specialistou.

Podrobní vysvětlení jednotlivých vyšetření mikrobiomu je uvedeno na webových stránkách projektu: www.zdravastolice.cz

II. Uzavření smlouvy

Smlouva o poskytování služeb vyšetření mezi Poskytovatelem a Klientem je uzavírána použitím prostředků komunikace na dálku. Klient odsouhlasením VOP na objednávkovém formuláři na webových stránkách projektu (www.zdravastolice.cz) prohlašuje, že je plně způsobilý k právním úkonům, je zletilý a není si vědom překážek, které by mu bránily v uzavření takové smlouvy.

Nabídka Poskytovatele je uvedena na internetových stránkách, Klient přijímá nabídku odesláním objednávkového formuláře. Následně e-mailem od Poskytovatele obdrží zálohovou fakturu s přiděleným identifikačním číslem objednávky (dále jen „ID“), kde je mu sdělena i konečná cena služby vyšetření. ID objednávky slouží rovněž jako variabilní symbol pro platbu a může být po Klientovi vyžadováno i při vyzvednutí výsledků.

Smlouva je uzavřena okamžikem připsání odměny za službu vyšetření na účet Poskytovatele pod variabilním symbolem příslušné objednávky Klienta ve smyslu těchto VOP. Po připsání odměny za službu vyšetření na účet Poskytovatele je Klientovi na jeho e-mail zasláno potvrzení o platbě (faktura). Klient je oprávněn odstoupit od smlouvy do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy, pokud již nebylo započato s jejím plněním.

III. Smluvní laboratoře Poskytovatele

Poskytovatel zprostředkovává testování biologického materiálu Klienta u smluvní laboratoře, která má řádné povolení k takové činnosti, a způsob testování má smluvně zajištěn.

Služby Poskytovatele spočívající v testování biologického materiálu jsou prováděny v laboratoři společnosti:

 • Medicínské centrum Praha s.r.o., se sídlem Praha 4, Mezi Vodami 205/29, PSČ 143 00, IČ: 250 32 119, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 116020.

IV. Podmínky poskytnutí služeb

Služba vyšetření je Poskytovatelem poskytována v souladu se zákonem 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění. Klient souhlasí s poskytnutím služby vyšetření tím, že přijme nabídku Poskytovatele, dokončí závaznou objednávku a uhradí celkovou cenu za službu vyšetření.

Klient je povinen vyčkat na potvrzení termínu vyšetření střevního mikrobiomu ze strany Poskytovatele. Klient souhlasí s tím, že samotnému vyšetření střevního mikrobiomu předchází konzultace s lékařem (vstupní vyšetření). Tato služba je zpoplatněna dle čl. V – Platební podmínky. Vstupní vyšetření je klient povinen absolvovat ještě před samotným vyšetřením rozboru střevního mikrobiomu  s ohledem na vhodné naplánování vyšetření mikrobiomu tak, aby nebyl výsledek zkreslen exogenními vlivy (zdravotní stav, medikace apod.).

Na základě výsledků ze vstupního vyšetření bude klientovi následně doporučeno odpovídající vyšetření střevního mikrobiomu. Současně klient obdrží odběrovou sadu k vyšetření mikrobiomu a bude mu vystavena faktura za vyšetření mikrobiomu – viz platební podmínky čl. V. Převzetím odběrové sady na vyšetření mikrobiomu se klient zavazuje uhradit vystavenou fakturu se splatností 14 dnů. Laboratorní vyšetření mikrobiomu nebude zahájeno až po uhrazení faktury z a vyšetření. Klient se rovněž zavazuje dodržet instrukce, které jsou uvedené v Metodickém pokynu pro odběr stolice, a který je nedílnou součástí odběrové sady a zajistit tak správný postup odběru materiálu, správné uložení a podmínky transportu.

Potvrzení termínu pro vstupní prohlídku může být sděleno Poskytovatelem osobně nebo zasláno e-mailem či telefonicky. Pokud nebude Klientovi termín potvrzen, Poskytovatel je oprávněn službu vyšetření neposkytnout.

Klient je rovněž povinen dle § 53 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, před zahájením vyšetření oznámit Poskytovateli případné nakažení virem HIV nebo hepatitidou B či

 1. Pokud tak neučiní, nárok na poskytnutí služby vyšetření Klientovi zaniká a již uhrazená celková cena za službu vyšetření se nevrací.

  Důležité upozornění: Dodání odebraného vzorku stolice na adresu Medicínského centra Praha (Mezi Vodami 205, Praha 4) musí proběhnout maximálně do 48 hodin od provedení odběru. Poskytovatel se zavazuje zahájit vyšetření ihned po doručení vzorku na adresu laboratoře.

Službu vyšetření Poskytovatel Klientovi neposkytne, pokud:

 • nebyla předem uhrazena celková cena za službu vyšetření v souladu s těmito VOP, nebo
 • při úhradě objednávky bezhotovostní platbou neuvedl Klient variabilní symbol pro platbu, nebo
 • nebyl Poskytovatelem potvrzen požadovaný termín doručení vzorku.

V případě nutnosti poskytnutí dalšího vzorku biologického materiálu (stolice), např. kvůli nedostatečnému množství, opakovanému testování kvůli nepřesnostem atd., může být Klient znovu vyzván k odběru. Klient je povinen opakovaný odběr provést, jinak služba nemůže být řádně poskytnuta a nemohou být sděleny informace o výsledcích. Pokud Klient i přes výzvu k opakovanému odběru nedodá Poskytovateli nový vzorek, odměna za službu vyšetření náleží v plné výši Poskytovateli a nevrací se Klientovi.

V případě, že se Klient nedomluví s Poskytovatelem na termínu předání vzorku biologického materiálu do 12 měsíců od okamžiku uzavření smlouvy, Poskytovatel má právo stornovat objednávku bez možnosti navrácení odměny za službu vyšetření Klientovi.

V. Platební a dodací podmínky

Poskytovateli za službu specifikovanou v bodu I těchto VOP přísluší odměna ve výši uvedené ve výzvě k úhradě, skládající se z:

 • ceny Vyšetření mikrobiomu STANDARD: 26500,- Kč, zahrnující:
 • a) cenu vstupního lékařského vyšetření 1500,-Kč
 • b) ceny vyšetření mikrobiomu a výsledné zprávy 25000,-Kč

 

 • ceny Vyšetření mikrobiomu STANDARD PLUS: 28000,- Kč, zahrnující:
 • a) cenu vstupního lékařského vyšetření 1500,-Kč
 • b)ceny vyšetření mikrobiomu, výsledné zprávy a konzultace výsledků s lékařem 26500,-Kč

 

 • ceny Vyšetření mikrobiomu KOMPLEX: 30000,- Kč, zahrnující:
 • a) cenu vstupního lékařského vyšetření 1500,- Kč
 • b) ceny vyšetření mikrobiomu, výsledné zprávy a konzultace výsledků s lékařem a konzultace výsledků s nutričním specialitou 28500,-Kč

 

Výše uvedené ceny vyšetření obsahují cenu odběrové sady.

Výše uvedené ceny nezohledňují administrativní položky:

 • cenu za odběr: 200,- Kč
 • cenu za organizační služby: 100,- Kč

 

 • ceny za dopravu odběrové sady ke Klientovi se liší dle zvoleného způsobu platby a dopravce, viz tabulka níže.

(dále vše jen „celková cena za službu vyšetření“).

Pro úhradu celkové ceny za službu vyšetření a pro dodání odběrové sady dle objednávky může Klient zvolit následující způsoby:

 

Osobní odběr – Praha 4, Mezi Vodami 205

Dodání prostřednictvím České pošty

Dodání prostřednictvím PPL

Platba při převzetí na provozovně Poskytovatele (platba v hotovosti nebo platební kartou Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro)

 

 

 

ZDARMA

 

X

 

X

 

Bezhotovostní platba předem na účet Poskytovatele (č. ú.: 2836699359/0800; variabilní symbol platby je uveden v potvrzení objednávky)

 

 

 

ZDARMA

 

+150,- Kč

 

 

+150,- Kč

 

Platba dobírkou při převzetí zboží od dopravce

 

X

 

 

+ 250,- Kč

 

+250,- Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. DPH je účtována v souladu s platnými právními předpisy.

V případě bezhotovostní platby předem na účet Poskytovatele je připsáním platby na účet Poskytovatele pod příslušným variabilním symbolem objednávky (shodným s ID objednávky)

sjednáno poskytnutí služby vyšetření Klientovi a objednávka služeb se stává závaznou pro obě smluvní strany.

Výzva k úhradě objednávky má platnost 14 dnů, v případě, že na základě výzvy k úhradě nebude do 14 dnů připsána platba na účet Poskytovatele s uvedením variabilního symbolu objednávky, objednávka bude automaticky stornována. Po uskutečnění platby obdrží Klient e-mail s potvrzením úhrady služby vyšetření, jehož přílohou bude daňový doklad (faktura).

VI. Informace o výsledcích vyšetření

O závěru vyšetření bude Klient informován e-mailem nejpozději do 60 pracovních dní od doručení vzorku do laboratoře. Výsledky vyšetření budou Klientovi poskytnuty osobně nebo e-mailem, v závislosti na výběru možnosti v objednávkovém formuláři. Po Klientovi může být pro sdělení výsledků požadováno ID objednávky. Převzetí výsledků vyšetření je možné:
a) e-mailem, pouze za splnění následujících podmínek:
• Klient při objednávání vyšetření zvolil možnost převzetí výsledků e-mailem,
• Klient poskytl e-mail Poskytovateli,

b) osobním převzetím v odběrovém místě, pokud:
• Klient výsledky převezme osobně v místě odběru,
• Klient při objednávání vyšetření zvolil možnost osobního převzetí výsledků.
Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za případnou morální újmu Klienta vyvolanou zasláním výsledků vyšetření.

 

Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za případnou morální újmu Klienta vyvolanou zasláním výsledků vyšetření.

VII. Odstoupení od smlouvy

Klient má právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy o poskytnutí služby vstupního vyšetření do čtrnácti (14) kalendářních dnů od úhrady ceny za vstupní vyšetření střevního mikrobiomu. Pro dodržení této lhůty je rozhodující, kdy je písemné odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud Klient v jejím průběhu odešle Poskytovateli písemné oznámení, že od smlouvy odstupuje. Pokud již vstupní vyšetření bylo absolvováno cena za službu se nevrací.

Klient má právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy o poskytnutí služby vyšetření mikrobiomu do čtrnácti (14) kalendářních dnů od převzetí odběrové sady, resp. vystavení faktury za službu. Klient se v tomto případě zavazuje uhradit Poskytovateli náhradu škody za cenu odběrové sady (stabilizační roztok nukleových kyselin, aj.) ve výši 1000 Kč na účet Poskytovatele. V případě, že Klient obdržel odběrovou sadu, je Poskytovatel oprávněn si z této částky ponechat 500 Kč jako náhradu za odběrovou sadu.

V případě, že Klient již dodal vzorek biologického materiálu do laboratoře MCP ve smyslu čl. I. bodu b) těchto VOP, není možné od smlouvy odstoupit (nelze zrušit objednávku), Poskytovateli vzniká nárok na úhradu celkové ceny služeb laboratorního vyšetření (vyšetření střevního mikrobiomu). Pokud Klient neodstoupí od smlouvy (nezruší objednávku) ve lhůtě 14 dnů ode

dne uzavření smlouvy (okamžik připsání odměny za služby laboratorních vyšetření na účet Poskytovatele pod příslušným ID objednávky) a zároveň se nedostaví ve lhůtě 30 dnů od uzavření smlouvy do odběrového místa k odběru, nárok na poskytnutí služeb laboratorních vyšetření Klientovi zaniká, již uhrazená celková cena služeb laboratorního vyšetření se nevrací, bez nároku na náhradu propadá.

V případě odstoupení od smlouvy ze strany Klienta vrátí Poskytovatel peněžní prostředky přijaté od Klienta do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy.

Poskytovatel Klientovi vrátí částku bezhotovostně na účet, ze kterého byla celková cena Klientem odeslána. V případě, že Klient zvolil při objednávce možnost platby hotově při převzetí odběrové sady, je povinen sdělit Poskytovateli číslo svého účtu. Pro dodržení 14denní lhůty je rozhodující datum zadání příkazu k úhradě Poskytovatelem.

V případě úhrady objednávky Klientem platební kartou je Poskytovatel oprávněn jednostranně započíst na náhradu škody, vzniklé účtováním bankovních poplatků za karetní platební transakce ve výši 3% z uhrazené ceny platební kartou, proti nároku klienta na vrácení přijatých peněžních prostředků.

Odstoupení od smlouvy (zrušení objednávky) není možné po uplynutí 14denní lhůty od objednání vyšetření střevního mikrobiomu, nebo pokud Klient odebral vzorky svého biologického materiálu do odběrové zkumavky a zaslal ji zpět na adresu Poskytovatele. Poskytovateli v tomto případě vzniká nárok na úhradu celkové ceny služby vyšetření.

VIII. Ochrana osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění (dále jen „GDPR“) jsme povinni informovat Vás jako subjekt údajů (dále jen „klient“) o způsobu zpracování Vašich osobních údajů v Medicínském centru Praha s.r.o. (dále jen „Správce“).

Poskytovatel a klient uzavřeli Smlouvu o zajištění služby laboratorního vyšetření, nehrazeného z veřejného zdravotního pojištění, spočívající ve zprostředkování testování biologického materiálu klienta v akreditované laboratoři poskytovatele a ve smluvních laboratořích, v rozsahu, kterýsi klient sjedná prostřednictvím objednávkového on-line systému. V rámci tohoto právního vztahu bude poskytovatel zpracovávat osobní údaje klienta v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

 

Realizace smluvního vztahu:

Toto zpracování je nezbytné pro plnění Smlouvy, jejíž smluvní stranou je klient. Zpracování osobních údajů klienta se provádí na základě zákonného zmocnění čl. 6, odst. 1, GDPR.

Na základě tohoto zmocnění není poskytovatel povinen vyžadovat po klientovi jeho souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

Správce osobních údajů:

Medicínské centrum Praha s.r.o., se sídlem Mezi Vodami 205/29, 143 00 Praha 4, IČ: 25032119, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 116020

Rozsah zpracovávaných osobních údajů:

 • jméno a příjmení
 • rodné číslo
 • doručovací (fakturační) adresa
 • emailová adresa
 • telefon

 

Účel zpracování poskytnutých údajů:

Tyto údaje jsou zpracovávány za účelem nezbytným pro plnění smlouvy a plnění zákonem uložených povinností.

Doba, po kterou budou poskytnuté osobní údaje uloženy:

Osobní údaje budou správcem uloženy po nezbytně nutnou dobu stanovenou zákonem o zdravotních službách č.372/2011 Sb. a jeho prováděcích předpisů v platném znění

 

Zpracovatelé osobních údajů:

 • Medicínské centrum Praha s.r.o., Mezi Vodami 205/29, 143 00 Praha 4
 • Smluvní zařízení pro laboratorní vyšetření
 • Orgány ochrany veřejného zdraví

Vaše práva týkající se ochrany vašich osobních údajů:

 • Subjekt údajů má podle čl. 15 GDPR právo na přístup k osobním údajům, které se ho týkají, podle čl. 16 GDPR právo požadovat po správci opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, podle čl. 17 GDPR právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají. Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování osobních údajů subjektu údajů v případech vyjmenovaných v čl. 18 GDPR.
 • Subjekt údajů má právo požadovat, aby ho správce informoval o příjemcích osobních údajů podle čl. 19 GDPR. Správce neprovádí zpracování osobních údajů automatizovaně, právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR se proto neuplatní.
 • Podle čl. 21 GDPR má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, jde-li o zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci podle čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR.
 • Nelze se domáhat výmazu osobních údajů, které je poskytovatel zdravotních služeb povinen shromažďovat na základě právní povinnosti (povinnost uložená právní předpisem), tj. v souvislosti s plněním smlouvy.
 • Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Poštovní adresa: ÚOOÚ, Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mailová adresa: posta@uoou.cz, ID datové schránky: qkbaa2n.

Správce nepředává ani nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

IX. Zvláštní ujednání

 1. Klient souhlasí se zasíláním Informací souvisejících se službami Poskytovatele na e- mailovou adresu. Objednávky včetně VOP jsou Poskytovatelem uchovány v elektronické podobě a nejsou
 2. veřejně přístupné. Poskytovatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu VOP (Všeobecné obchodní podmínky projektu Zdravá stolice). Na Klienta se vztahují VOP platné v době, kdy provádí objednávku služeb prostřednictvím objednávkového formuláře na Internetových stránkách Poskytovatele.

 

 1. Smluvní vztah se řídí právním řádem České republiky a případné spory vzniklé na jejím základě anebo co se jí týče, jsou oprávněné projednat a rozhodnout příslušné soudy v České republice.
 2. Jakákoli písemná komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat písemně, formou doporučeného dopisu nebo elektronicky emailovou korespondencí, které si smluvní strany sdělí za trvání Smlouvy. Zúčastněné strany se zavazují, že změnu adresy, pobytu nebo změny jiných kontaktních údajů neprodleně písemně oznámí druhé straně. Dnem doručení písemností odeslaných na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, pokud není prokázán jiný den doručení, se rozumí poslední den lhůty, ve které byla písemnost pro adresáta uložena u provozovatele poštovních služeb, a to i tehdy, jestliže se adresát o jejím uložení nedověděl.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky produktu Zdravá stolice nabývají účinnosti dne 1. září 2023

 

 

V Praze dne 01.09.2023

 

Příloha č. 1 Všeobecných obchodních podmínek projektu Zdravá stolice:
Informace o zpracování osobních údajů